ANBI gegevens stichting HIAAT

Bestuur:
Voorzitter – Cees Franke
Penningmeester – Harrie Gort
Lid – Wietse Stuurman
Lid – Irma van de Lubbe
Lid – Nienke van Mourik

Directeur:
Janine Slijkhuis

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Code Cultural Governance
Het bestuur past de Code Culturen Governance toe. Ze vormt voor een leidend instrument bij het toezicht houden. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie en legt daarover verantwoording af aan het bestuur. De financiële controle wordt uitgevoerd door een extern accountantskantoor.

Doelstelling
Stimulering van ontwikkeling van regionale cultuurmakers op het toneel
en achter de schermen en het publiek laten kennismaken met deze makers.

RSIN  807407161
Jaarverslag financieel
Activiteiten verslag
Beleidsplan