ANBI gegevens stichting HCP

Bestuur:
Voorzitter – Cees Franke
Penningmeester – Henk Erich
Lid – Harrie Gort

Directeur:
Janine Slijkhuis

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Code Cultural Governance
Het bestuur past de Code Culturen Governance toe. Ze vormt voor een leidend instrument bij het toezicht houden. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie en legt daarover verantwoording af aan het bestuur. De financiële controle wordt uitgevoerd door een extern accountantskantoor.

Missie:

Iedereen de kans geven om de magie van het theater zelf te ontdekken en talenten voor podiumkunsten te ontwikkelen.

 

Visie:

Werken met amateurs, maar niet amateuristisch
Theater Het Pakhuis is voor iedereen. Het is een podium, dat toegankelijk is voor amateurs. In de organisatie streven we naar professionaliteit.  Om vrije tijdskunst goed tot zijn recht te laten komen werken we met professionals, die de makers begeleiden en medewerkers opleiden.

 Talent stimuleren en ontwikkeling
We stimuleren alle fases van talentontwikkeling. In het theater moeten mensen kennis kunnen maken (podium)kunsten, we zijn als een podium voor vrije tijdskunstenaars en voor leerlingen van de docenten en instellingen, die lessen geven in de verkennings-en verdiepingsfase. En we willen jonge net afgestudeerde talenten uit de regio in de professionaliseringsfase een podium bieden waar ze vlieguren kunnen maken op het podium.

Een podium voor iedereen
Wij willen ons extra inspannen om ons podium toegankelijk te maken voor iedereen. Dus ook voor mensen, die om wat voor rede dan ook zo gemakkelijk toegang hebben tot het theater.

 

RSIN 815820860
Jaarverslag financieel
Activiteiten verslag
Beleidsplan